Cop26 – תוכנית פעולה לאומית בנושא שינויי אקלים

עיצוב דו"ח ואינפוגרפיקה

פרויקט חשוב בולקחנו חלק, היה תוכנית הפעולה הלאומית של ישראל בנושא שינויי אקלים. מסמך חשוב זה מסמל את מחויבותה של ישראל להפחתת השימוש בפחמן בכל מגזרי המשק. תפקידנו בפרויקט היה ליצור שפה ויזואלית ייחודית, לוגו ואינפוגרפיקה עבור המסמך, שהוצג על ידי ראש הממשלה בוועידת האו”ם לשינויי אקלים (COP26) בגלזגו.