© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga

1/15
זינוק לעלייה - מכוונים לאקדמיה

מיזם המקדם תכנית לאומית לצמצום פערים באמצעות חינוך איכותי לתלמידים מהפריפריה. 
הפרויקט כלל עיצוב לוגו, מצגת משקיעים לפגישות לצורך שיתופי פעולה וחוברת מידע על התכנית. 

אין כמו לדבר...

color daga logo.png